Design a site like this with WordPress.com
Get started

4.11

Ngày này, 3 năm trước, là thời điểm không thể nào quên được của tụi mình. Còn bây giờ, mình đang sống mòn …, từng ngày.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: