Design a site like this with WordPress.com
Get started

47 tháng

Yêu là tích luỹ,
Rời xa cũng là tích luỹ.
Tình yêu lớn lên bằng những điều nhỏ nhặt,
Thì rời xa cũng là từng ngày gom đủ thất vọng, rồi mới là rời đi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: