Design a site like this with WordPress.com
Get started

48 tháng – 4 năm

Nhói tim, và nước mắt cứ chảy không ngừng. Dù có cố gắng “giỏi” và “mạnh mẽ” đến đâu, vẫn chênh chao bước hụt xuống hố sâu, vì những điều sẵn có.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: