Design a site like this with WordPress.com
Get started

my little world

Hôm nay, ngày bắt đầu của blog này, là ngày tôi biết rằng mình cần phải cố gắng vượt qua, chỉ 1 mình … Chỉ một mình tôi mới có thể giúp tôi. Tôi có 1 người luôn bên cạnh tôi trong tâm tưởng, luôn là cái neo của tôi, mỗi khi nghĩ về …

Advertisement