Design a site like this with WordPress.com
Get started

45 tháng

Có những ngày, sức lực như rời bỏ mình mà đi, cạn kiệt. Mở mắt ra, không biết mình thức vì điều gì, bước xuống giường vì điều gì và tiếp tục vì điều gì

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: