Design a site like this with WordPress.com
Get started

Trôi

Cuộc sống bộn bề rồi cũng sẽ giúp người ta quên đi những điều đã có, những thứ đã từng nặng lòng, phải không? Thời gian trôi, cuộc sống trôi. Chỉ có mình đang dừng lại, và nhìn mọi thứ trôi qua. Mình tự bỏ mình lại, và mình bị bỏ lại, phía sau, khoảng cách, khoảng trống, xa xôi

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: